Oferta klastra

Artykuły

Artykuły poświęcone tematyce współpracy przedsiębiorców i szkół w sektorze motoryzacyjnym na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności, wiedzy i kwalifikacji kandydatów do pracy oraz pracowników.

 

Artykuł 1
Autor: Wojciech Stęchły
Nowoczesne formy kształcenia
Współpraca między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi
art1


Artykuł 2
Autor: Wojciech Stęchły
Wiedza, kompetencje, umiejętności i kwalifikacje
Wspólny język ułatwi dialog
art2


Artykuł 3
Autor: Wojciech Stęchły
Zintegrowany System Kwalifikacji
Tworzenie nowych kwalifikacji w sektorze motoryzacyjnym w odpowiedzi na współczesne trendy i istniejące potrzeby
art3


Artykuł 4
Autor: Luk Palmen
W jaki sposób przedsiębiorstwa opisują stanowiska pracy i profile kompetencyjne?
art4

 

Artykuł 5
Autor: Luk Palmen
W jaki sposób odnieść się w przedsiębiorstwie do zawodów i kwalifikacji dostępnych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?
art5

 

Artykuł 6
Autor: Luk Palmen
W jaki sposób opisać potrzeby w zakresie rozwoju umiejętności pracowników, żeby były zrozumiałe dla instytucji edukacyjnych?
art6

 

Artykuł 7
Autor: Krzysztof Świerk
Jak zainicjować współpracę z przedsiębiorstwem/przedsiębiorstwami w sektorze motoryzacyjnym?
art7

 

Artykuł 8
Autor: Luk Palmen
Jak zainicjować i pielęgnować współpracę z instytucją edukacyjną?
art8

 

Artykuł 9
Autor: Krzysztof Świerk
Kształcenie praktyczne jako szanse współpracy między szkołą a pracodawcą
Jak przygotować nauczycieli i wyposażenie, jak prowadzić kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach?
art9

 

Artykuł 10
Autor: Krzysztof Świerk
W jaki sposób przedsiębiorstwo może się zaangażować w proces kształcenia uczniów w szkołach branżowych?
art10

 

Artykuł 11
Autor: Krzysztof Świerk
Jak stworzyć nowe kierunki kształcenia w edukacji formalnej w oparciu o zapotrzebowanie wyrażone przez przedsiębiorstwa w sektorze motoryzacyjnym?
art11

 

Artykuł 12
Autor: Krzysztof Świerk
W jaki sposób instytucje oświatowe mogą realizować kształcenie na potrzeby przedsiębiorstw i we współpracy z przedsiębiorstwami?
art12

 

Artykuł 13
Autor: Wojciech Stęchły
Nowe kwalifikacje w sektorze motoryzacji, jako narzędzie radzenia sobie ze zmianami w sektorze motoryzacji?
art13

 

 
Artykuł 14
Autor: Wojciech Stęchły
Jak zaplanować certyfikację najwyższej jakości kompetencji zawodowych?
art14

 

Artykuł 15
Autor: Wojciech Stęchły
Jakie są możliwości kształcenia w zakresie kwalifikacji rynkowych i dodatkowych umiejętności zawodowych w ramach kształcenia zawodowego w szkolnictwie branżowym.
art15

 

Artykuł 16
Autor: Krzysztof Świerk
Jak dobrze wykorzystać możliwości zorganizowania egzaminów zawodowych przy współpracy z przedsiębiorstwami?
art16

 

Artykuł 17
Autor: Krzysztof Świerk
Jak dobrze wykorzystać możliwości dokształcenia i przekształcenia kadry nauczycielskiej szkół branżowych przy współpracy z przedsiębiorstwami lub/i wyższymi szkołami technicznymi?
art17

 

Artykuł 18
Autor: Luk Palmen
Jak przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego mogą angażować publiczne instytucje edukacyjne i pozostałe instytucje publiczne w działaniach przekwalifikowania pracowników w wyniku kryzysu gospodarczego, zmian technologicznych czy też restrukturyzacji przedsiębiorstwa?
art18

 

Artykuł 19
Autor: Wojciech Stęchły
Jak przygotować ofertę dotyczącą nowych kwalifikacji, która może być zgłoszona do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, a następnie finansowana z publicznych instrumentów wsparcia?
art19


Artykuł 20
Autor: Luk Palmen
Z jakich publicznych instrumentów wsparcia przedsiębiorstwo może korzystać, aby sfinansować działania w zakresie kształcenia uczniów lub/i szkoleń dla pracowników?
art20

 

Artykuły powstały w ramach projektu „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniemelektromobilności)”, konkurs nr POWR.02.12.00-00-SR01/17-00 realizowany z Programu Operacyjnego WiedzaEdukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegona lata 2014-2020.

Fundusze EU