Oferta klastra

EACN -Europejska sieć klastrów motoryzacyjnych na rzecz wspólnych inwestycji w modernizację przemysłową

  

EACN color

  

EC Logo

 

ESCP-S3_EACN

 

Projekt EACN for Joint Industrial Modernisation Investments o wartości  466.646 euro otrzymał wsparcie z EU w wysokości 349.984,50 euro (umowa o udzielenie dotacji nr 821989) w ramach programu Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME), European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments – COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02.

Interesariuszami projektu są przede wszystkim MŚP funkcjonujące w sektorze motoryzacyjnym będące członkami lub działające w zasięgu klastrów wchodzących w skład konsorcjum EACN, ale także dostawcy technologii i usług przemysłu 4.0, centra badawcze, parki technologiczne, start-upy technologiczne, instytucje sektora publicznego na poziomie regionalnym i krajowym odpowiedzialne za programy wsparcia MŚP oraz inne klastry motoryzacyjne w Unii Europejskiej.

 

Konsurcjum projektu EACN tworzą europejskie klastry motoryzacyjne:

PVF

Pole Vehicule du Futur (Francja)

 

CEAGA

Fundacion Cluster de Empresas de Automocion de Galicia (Hiszpania)

 

CIAC

Cluster de la Industria d'Automocio de Catalunya (Hiszpania)

 

silesia_automotive

SA&AM - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (Polska)

 

ACB

Automotive Cluster Bulgaria (Bułgaria)

 

ACS

Automobilski Klaster Srbije (Serbia)

 

Cele projektu

 • Identyfikowanie wyzwań przed którymi stoją MŚP w motoryzacji na tle trendów światowych wynikających ze zmian geopolitycznych, czwartej rewolucji przemysłowej, zmian technologicznych w zakresie e-mobilności i pojazdów autonomicznych oraz zmian klimatycznych.
 • Opracowanie strategii współpracy między klastrami motoryzacyjnymi w Europie, aby wspólnie działać na rzecz modernizacji przemysłowej w MŚP w motoryzacji i dążyć do projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych wspierających procesy zmian.
 • Wspieranie międzyregionalnej współpracy między MŚP w motoryzacji, wymiana promowanie dobrych praktyk w zakresie osiągnięć MŚP związanych z modernizacją przemysłową.
 • Zwiększenie współpracy między klastrami, aby wspólnie opracować zalecenia dla instytucji odpowiedzialnych za programy wsparcia MŚP oraz wymieniać i promować dobre praktyki w zakresie osiągnięć MŚP związanych z modernizacją przemysłową.
 • Wspieranie współpracy między instytucjami regionalnymi krajów w których aktywne są klastry motoryzacyjne, opracowanie  zaleceń dla instytucji odpowiedzialnych za programy wsparcia dla MŚP.

 

Oczekiwane rezultaty

 • 5 projektów o sumarycznej wartości nie mniej niż 7 mln euro
 • 5 umów o współpracę lub/i umów konsorcjum podpisanych między MŚP
 • 200 MŚP angażowanych w Francji, Hiszpanii, Polsce, Niemczech, Bułgarii i Serbii
 • 30 centrów badawczych i parków technologicznych angażowanych w spotkaniach
 • 10 tematów uwzględnionych w portfolio projektów
 • 40 MŚP angażowanych potwierdzających potrzebę kontynuacji współpracy międzynarodowej po zakończeniu projektu

 

Fazy projektu

1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA

OPRACOWANIE STRATEGII SIECI EACN

 • Analiza czynników i warunków wpływających na zmiany w zakresie modernizacji przemysłu motoryzacyjnego;
 • Opracowanie mapy drogowej i planu marketingowego w zakresie promocji inwestycji wśród MŚP w motoryzacji.

 

2. FAZA WDROŻENIOWA

INICJOWANIE DZIAŁAŃ POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI (B2B)

 • Audyty prowadzone wśród MŚP w motoryzacji w celu identyfikacji potrzeb i wyzwań w zakresie modernizacji przemysłowej;
 • Organizację warsztatów tematycznych;
 • Organizację spotkań B2B w celu inicjowania współpracy między przedsiębiorstwami.

 

INICJOWANIE I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PARTNERAMI PROJEKTU ORAZ INNYMI KLASTRAMI MOTORYZACYJNYMI ZAINTERESOWANYMI PARTNERSTWEM Z SIECIĄ EACN (FAZA C2C -CLUSTER TO CLUSTER)

 • Identyfikacja dobrych praktyk;
 • Identyfikacja instrumentów finansowych, programów wsparcia;
 • Opracowanie mapy drogowej „Przyszłość MŚP w sektorze motoryzacyjnym w Europie do 2030 roku”.

 

3. FAZA INWESTYCYJNA

INICJOWANIE PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH

 • Zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia przygotowania projektu i zgłoszenia w ramach wybranych instrumentów wsparcia i wsparcia procedur przetargowych;
 • Wsparcie przygotowania i zgłoszeniach propozycji projektów w konkursach wybranych instrumentów finansowych oraz w przygotowaniu i organizacji przetargów na projekty inwestycyjne (zakup wspólnych rozwiązań) związanych z modernizacją przemysłową;
 • Wsparcie organizację dni DEMO-LAB u wybranych dostawców technologii.