Oferta klastra

EACN for joint industrial modernisation investments - COSME 821989 [10.2018-01.2021]

  

EACN color

  

EC Logo

 

ESCP-S3_EACN

 

Od 15 października 2018 roku do 15 stycznia 2021 roku Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing realizował, w konsorcjum 6 klastrów motoryzacyjnych, Projekt „EACN for Joint Industrial Modernisation Investments”. Projekt EACN for Joint Industrial Modernisation Investments o wartości  466.646,00 euro otrzymał wsparcie z EU w wysokości 349.984,50 euro (umowa o udzielenie dotacji nr 821989) w ramach programu Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME), European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments – COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02.

 

Interesariuszami projektu były przede wszystkim MŚP, funkcjonujące w sektorze motoryzacyjnym, będące członkami klastrów wchodzących w skład konsorcjum EACN,  lub działające w ich zasięgu, jak i dostawcy technologii i usług przemysłu 4.0, centra badawcze, parki technologiczne, start-upy technologiczne, instytucje sektora publicznego na poziomie regionalnym i krajowym odpowiedzialne za programy wsparcia MŚP oraz inne klastry motoryzacyjne w Unii Europejskiej.

 

Działania projektowe realizowane były w 3 etapach, na które składały się poszczególne zadania:

 1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA:OPRACOWANIE STRATEGII SIECI EACN
 • Analiza czynników i warunków wpływających na zmiany w zakresie modernizacji przemysłu motoryzacyjnego;
 • Opracowanie mapy drogowej i planu marketingowego w zakresie promocji inwestycji wśród MŚP w motoryzacji.
 1. FAZA WDROŻENIOWA:

 INICJOWANIE DZIAŁAŃ POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI (B2B)

 • Audyty prowadzone wśród MŚP w motoryzacji w celu identyfikacji potrzeb i wyzwań w zakresie modernizacji przemysłowej;
 • Organizację warsztatów tematycznych;
 • Organizację spotkań B2B w celu inicjowania współpracy między przedsiębiorstwami.

INICJOWANIE I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PARTNERAMI PROJEKTU ORAZ INNYMI KLASTRAMI MOTORYZACYJNYMI ZAINTERESOWANYMI PARTNERSTWEM Z SIECIĄ EACN (FAZA C2C -CLUSTER TO CLUSTER)

 • Identyfikacja dobrych praktyk;
 • Identyfikacja instrumentów finansowych, programów wsparcia;
 • Opracowanie mapy drogowej „Przyszłość MŚP w sektorze motoryzacyjnym w Europie do 2030 roku”.
 1. FAZA INWESTYCYJNA: INICJOWANIE PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH
 • Zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia przygotowania projektu i zgłoszenia w ramach wybranych instrumentów wsparcia i wsparcia procedur przetargowych;
 • Wsparcie przygotowania i zgłaszania propozycji projektów w konkursach wybranych instrumentów finansowych oraz w przygotowaniu i organizacji przetargów na projekty inwestycyjne (zakup wspólnych rozwiązań) związanych z modernizacją przemysłową;
 • Wsparcie organizacji dni DEMO-LAB u wybranych dostawców technologii.

 

We wspólne międzynarodowe konsorcja projektowe utworzone w fazie inwestycyjnej zaangażowanych było 3 członków klastra SA&AM (2 firmy będące producentami z branży automotive i 1 firma w roli dostawcy usługi eksperckiej):

 • Michael i ZM Postęp uczestniczyły w konsorcjum firm zaangażowanych w projekt Artificial Intelligence and Soft Touch Solutions for Robotics in Automotive SMEs, którego celem było opracowanie propozycji wdrożenia wraz z określeniem celu do osiągnięcia, specyfikacją techniczną, propozycją budżetu i harmonogramu prac oraz konsultacjami technicznymi.
 • Michael i firma eq system współpracowały w ramach projektu An integrated data management system for efficient planning, controlling and optimising flexible small series production processes”. Projekt miał na celu określenie zakresu wdrożenia, który w bezpieczny sposób zaspokoi potrzeby i wymagania przyszłych użytkowników systemu.

Dziękujemy firmom za zaufanie i zaangażowanie!

 

Jednym z głównych celów projektu EACN było rozszerzenie między-klastrowej współpracy i kontynuacja działalności sieci EACN po zakończeniu projektu. Rozpoczęcie działań nakierowanych na integrację kolejnych klastrów motoryzacyjnych rozpoczęto w 2019 roku. W 2020 r. sieć rozrosła się i klastry rozpoczęły intensywną współpracę. Duży sukces sieci i liczba klastrów sprawiły, że konieczne było ustanowienie bardziej formalnej struktury współpracy. Klastry zdecydowały się na strukturę sieci podobną do stowarzyszenia, lecz bez tworzenia struktury prawnej, której regulamin i wewnętrzne zasady i procedury przyjęto na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Sieci EACN 20 stycznia 2021 roku.