Oferta klastra

greenSME - Driving manufacturing SME transformation towards green, digital and social sustainability

GreenSME_colours                 PL V Finansowane przez Unię Europejską_POS

 

Od 1 czerwca 2022 Katowicka SSE, koordynator Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, wraz z 9 pozostałymi partnerami rozpoczęła realizację nowego europejskiego Projektu „Driving manufacturing SME transformation towards green, digital and social sustainability” (w skrócie greenSME).

Projekt greenSME realizowany jest ramach programu Horizon Europe (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01) i otrzymał finansowanie w wysokości  4,8 mln EUR, w tym 3,0 mln EUR na bezpośrednie finansowanie wdrożeń w MŚP.

Przemysł wytwórczy stanowi jedną z kluczowych sił napędowych europejskiej gospodarki, których zaangażowanie jest niezbędne do osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Projekt greenSME ma na celu nakierowanie produkcyjnych MŚP w kierunku zrównoważonego przemysłu wytwórczego UE, charakteryzującego się większą zdolnością adaptacji i odpornością na obecne i przyszłe wyzwania sektora przemysłowego. GreenSME wzmocni zdolność MŚP do absorpcji zaawansowanych technologii co uczyni je bardziej konkurencyjnymi, neutralnymi dla klimatu, maksymalizującymi korzyści dla wszystkich grup społecznych, w kierunku zrównoważonego europejskiego przemysłu wytwórczego.

Wizja ta zakłada, że MŚP powinny opracować strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z wizją projektu cel ten zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu greenSME HUB i opracowaniu ścieżki zrównoważonej transformacji MŚP.

 • GreenSME HUB umożliwi zbudowanie społeczności innowacyjnych MŚP zajmujących się zrównoważoną produkcją. HUB stanie się obszarem wymiany wiedzy, który gromadzi zasoby, działania i interesariuszy w celu umożliwienia wdrażania zaawansowanych technologii przez MŚP na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Ścieżka zrównoważonej transformacji MŚP. Ścieżka obejmuje cały proces wsparcia, które ofertowane będzie produkcyjnym MŚP w celu wzmocnienia ich potencjału w zakresie wdrażania zaawansowanych technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju. MŚP, które wzięły udział w ocenie poziomu zrównoważonego rozwoju, będą mogły ubiegać się  o  udział w dalszej usłudze doradczej, która dostarczy dostosowany do potrzeb każdego MŚP Plan Działań na rzecz Zaawansowanego Zrównoważonego Rozwoju. Po ustaleniu priorytetu projektu (i zatwierdzeniu go przez konsorcjum projektu) MŚP otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 35 000 EUR na wdrożenie opracowanego planu działania.

Za realizację 3-letniego projektu  greenSME odpowiada konsorcjum instytucji mające komplementarne doświadczenie we  transformacji MŚP w kierunku cyfrowego i zielonego przemysłu w Europie, składające się z 9 instytucji:

 1. FUNDACION TEKNIKER (TEKNIKER) z Hiszpanii,

 2. COMPETENCE INDUSTRY MANUFACTURING 40 SCARL (CIM 4.0) z Włoch,

 3. TECHNISCHE UNIVERSITAET BRAUNSCHWEIG (TUBS) z Niemiec,

 4. CENTRO SERVIZI INDUSTRIE SRL (MESAP) z Włoch,

 5. ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MAQUINAS-HERRAMIENTA, SUS ACCESORIOS, COMPONENTES, HERRAMIENTAS DE CORTE Y DEFORMACION, OTROS SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE FABRICACION (AFM) z Hiszpanii

 6. TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND (TUDO) z Niemiec,

 7. FONDEN TEKNOLOGIRADET (DBT) z Danii,

 8. F6S NETWORK IRELAND LIMITED (F6S) z Irlandii,

 9. KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SA (SA&AM) z Polski.

 

Wiecej o możliwościach dla MŚP w ramach greenSME znajdziesz tutaj

 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa w ramach GA 101058613. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

 

 

Fundusze EU