O klastrze SA&AM

Warunki uczestnictwa

Do uczestnictwa w klastrze SA&AM zapraszamy

 • Przedsiębiorców z sektora automotive,
 • Przedsiębiorców z sektora zaawansowanych technologii
 • Instytuty naukowe, badawcze, uczelnie
 • Instytucje otoczenia biznesu związane z sektorem automotive i zaawansowanych technologii

Podmioty biorące udział w Klastrze „SA&AM” mają status Uczestnika

Podmiot uzyskuje status Uczestnika, po złożeniu Deklaracji Przystąpienia i jej zaakceptowaniu przez koordynatora Klastra SA&AM – Katowicką SSE S.A.

Uczestnik klastra SA&AM ma prawo do:

 • uczestniczenia w działaniach Klastra „SA&AM”,
 • zgłaszania propozycji działań,
 • posługiwania się w swojej działalności znakami graficznymi Klastra „SA&AM” przeznaczonymi do identyfikacji Uczestników oraz korzystania z określenia: Uczestnik Klastra „SA&AM”.

Uczestnik klastra SA&A ma obowiązek:

 • przestrzegać zasad Regulaminu,
 • promować w swojej działalności uczestnictwo w Klastrze „SA&AM”,
 • uczestniczyć w działanich klastra,
 • uiszczać w terminie opłatę członkowską,
 • udzielać „Organizatorowi” informacji dotyczących swojej organizacji, za wyjątkiem danych poufnych, chronionych patentowo, prawnie i będących tajemnicą przedsiębiorstwa, niezbędnych do określenia potencjału Klastra „SA&AM:.

Opłata z tytułu członkostwa w Klastrze SA&AM

Z tytułu uczestnictwa, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania opłaty rocznej. Opłata roczna wynosi 5.000 złotych netto. Uczestnik, który posiada status przedsiębiorcy małego lub średniego zobowiązany jest do uiszczania opłaty w wysokości 2.500,00 złotych netto. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ponosi opłaty roczne za wszystkich Uczestników prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez Katowicką SSE w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. poz. 1698) i związanych ze spółką zarządzającą umową administrowanie lub umową o świadczenie usług w okresie obowiązywania tych umów.