Oferta klastra

Rozwój potencjału koordynatora SA&AM wraz z rozwojem nowych usług

logo

Projekt „Rozwój potencjału koordynatora SA&AM wraz z rozwojem nowych usług” jest realizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Osi Priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 675 550,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 3 376 240,00 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Projekt zakłada rozwój potencjału koordynatora klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM) w zakresie procesów zarządzania klastrem (rozwój infrastruktury informatycznej do zarządzania klastrem i rozwój kompetencji zespołu koordynatora) oraz rozwój oferty klastra o dwie innowacyjne usługi stworzone z udziałem członków klastra i skierowane do członków klastra ale również do firm spoza klastra:

  1. Cyfrowa Platforma HR 4.0
  2. MŚP Go digital

Celem projektu jest rozwój potencjału koordynatora klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing w zakresie procesów zarządzania klastrem oraz rozwój oferty klastra o dwie innowacyjne usługi stworzone dla i z członkami klastra.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • Zwiększenie poziomu profesjonalizacji zarządzania klastrem poprzez wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania współpracą z członkami, co przyczyni się do transformacji cyfrowej koordynatora klastra
  • Rozbudowanie zespołu koordynatora SA&AM do obsługi nowych usług i wzmacnianie kompetencji pracowników zespołu, co przyczyni się do profesjonalizacji działań koordynatora SA&AM
  • Wspieranie członków klastra w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w związku ze zmianami w erze cyfryzacji i czwartej rewolucji przemysłowej poprzez uruchomienie nowej usługi w ramach cyfrowej platformy HR4.0
  • Wspieranie członków klastra oraz firm przemysłowych spoza klastra w procesach transformacji cyfrowej i wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 poprzez uruchomienie nowej usługi "MŚP – Go digital"

W ramach projektu, koordynator klastra zakłada wzmocnienie i profesjonalizację procesów zarządzania klastrem poprzez uruchomienie dedykowanego narzędzia do zarządzania klastrem. Narzędzie to zawierać będzie moduły pozwalające przedsiębiorstwom zgłaszać tematy i inicjować wspólne projekty. Efektem tego będzie wzmożony poziom współpracy między przedsiębiorstwami co jest podstawą kreowania nowych wartości (u niektórych w postaci nowych przychodów, a u innych w postaci oszczędności).