Oferta klastra

Rada ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)

 

SRM

Katowicka SSE, koordynator Klastra SA&AM, w partnerstwie z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych realizuje projekt pn.  Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobolności).

Projekt realizowany jest w ramach umowy nr POWR 02.12.00-00-SR01/17-00 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 01.03.2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2018 r. - 30 czerwca 2023 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Wartość projektu: 2 799 722,38 PLN

Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora - angażując środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych. Wypracowaniem powyższych rozwiązań dla sektora zajmie się  powołana Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności). Działania Rady obejmą grupę interesariuszy z całego kraju.

Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) stanowi ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i pozaformalnej a przedsiębiorcami, przez co, umożliwi przedsiębiorcom oddziaływać na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych edukacji formalnej jak i pozaformalnej. Rada budować będzie partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, co pozwoli na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w sektorze. Zdiagnozowane potrzeby kwalifikacyjno - zawodowe w sektorze, wpłyną na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Poprzez realizację projektu i celu głównego problemy zdiagnozowane w ramach PO WER zostaną złagodzone i bezpośrednio przekładają się na zadania, które będą realizowane w ramach projektu:

 1. Organizacja i funkcjonowanie Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności),
 2. Pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy,
 3. Upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze,
 4. Inicjowanie i rozwój współpracy w zakresie zintegrowania edukacji/nauki z przedsiębiorcami (zintegrowanie edukacji i pracodawców),
 5. Formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w sektorze.

W ramach projektu Katowicja SSE koordynator klastra SA&AM jest odpowiedzialna  za:

 

 • Pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy, w tym:
  • prowadzenie badań bieżących sektora - monitoring sektora w odniesieniu do określonych obszarów badawczych wskazanych przez Radę,
  • opracowanie Raportu z badań,
  • konsultacje środowiskowe,
  • opracowanie Analizy potrzeb pracodawców uwzględniającej kluczowe kompetencje,
  • Przygotowanie opracowania w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nt. Jak szkolić, jak egzaminować?

 

 • Inicjowanie i rozwój współpracy w zakresie zintegrowania edukacji/nauki z przedsiębiorcami, w tym:
  • opracowanie wzorcowego porozumienia sektorowego o współpracy między przedsiębiorcami a jednostkami edukacyjnymi,
  • opracowanie metodologii i narzędzi monitorowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych nauczycieli szkół branżowych I i II stopnia
  • opracowanie Przewodnika edukacyjnego dla pracowników i instytucji edukacyjnych oraz pracodawców (dział HR) wskazówki i rekomendacje w obszarze efektywnej współpracy
  • organizacja seminariów metodologicznych dla interesariuszy SR dotyczących procedury dodawania kwalifikacji do ZSK.

Osoby kontaktowe w KSSE w sprawie projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobolności):

 

 http://radasektorowa-motoryzacja.pl/

 Belka SRM

Fundusze EU