Oferta klastra

European Automotive Cluster Network

 

eacn_1

Klaster SA&AM w ramach podejmowanych działań internacjonalizacji dołączył w roku 2017 do Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych EUROPEAN AUTOMOTIVE CLUSTER NETWORK (EACN).

W sieci klastrów EACN zrzeszone były wtedy następujace klastry europejskie:

 • Automotive-bw (Niemcy)
 • Bayern Innovativ (Niemcy)
 • European Automotive Strategy Network
 • CEAGA (Hiszpania)
 • Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (Hiszpania)
 • Automotive Cluster Bulgaria (Bułgaria)
 • Pôle Véhicle du Futur (Francja)
 • Automobile Cluster Serbia (Serbia)
 • Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (Polska)

W drugiej połowie 2019 roku do partnerstwa dołączyły inne klastrów motoryzacyjnych zlokalizowane w Europie i poza nią:

 • ARIA Haut-de-France (Francja)
 • ARIA Normandie (Francja)
 • Europejski Klaster Rozwiązań Mobilności CARA (Francja)
 • Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana (Hiszpania)
 • Cluster of Automotive Industry of Samara Region (Rosja)
 • Mobinov: Cluster Automóvel Portugal (Portugalia)
 • Moravskoslezský automobilový klastr (Republika Czeska)
 • PGM - Polska Grupa Motoryzacyjna / Polish Automotive Group (Poland)
 • North East Automotive Alliance Limited (Wielka Brytania)
 • Wschodni Sojusz Motoryzacyjny / East Automotive Alliance (Polska)
 • Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny (Polska)
 • Izba Przemysłowa Eskişehir (Turcja)

Po dołączeniu do Partnerstwa EACN, klastry (a także ich członkowie) będą mogły brać udział w różnych działaniach projektu EACN, takich jak warsztaty tematyczne, spotkania matchmakingowe, a także proponować nowe pomysły na projekty. Ponadto menedżerowie klastrów będą mogli uczestniczyć w dyskusjach strategicznych dotyczących przyszłości europejskich sieci klastrów motoryzacyjnych.

Partnerstwo zaprasza również inne organizacje klastrowe zainteresowane dołączeniem do sieci EACN. 

 
W ramach współnych działań Partnerstwa EACN:
 • realizowany jest Projekt "EACN for joint modernisation investments" w ramach programu COSME, COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02 (European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments)

Więcej o Projekcie

 • EACN przyłączyło się do inicjatywy koordynowanej przez ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), której celem jest ustanowienie wspólnych europejskich ram pracy w sektorze motoryzacyjnym. Inicjatywa ta została opracowana jako odpowiedź europejskiego sektora motoryzacyjnego na inicjatywę Komisji Europejskiej "Pact for Skills" (pol. "Pakt na rzecz umiejętności").

  Komisja Europejska zaproponowała "Pakt na rzecz umiejętności" jako nowy model zaangażowania w zakresie umiejętności, który pomoże sprostać wyzwaniom związanym z COVID-19 i zrealizować cele ścieżki naprawczej, unijnej strategii przemysłowej oraz zielonych i cyfrowych przemian. Pakt na rzecz umiejętności ma na celu zmobilizowanie i zachęcenie wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia konkretnych działań w celu podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania ludzi, a także, w stosownych przypadkach, do współpracy w ramach partnerstw.

  W tym kontekście EACN popiera wspólną propozycję dostarczenia i wdrożenia sektorowych ram podnoszenia / przekwalifikowania dla łańcucha wartości w branży motoryzacyjnej, maksymalizujących konkurencyjność przemysłu, utrzymanie miejsc pracy i nowe możliwości zatrudnienia, torując drogę do dedykowanego partnerstwa dla ekosystemu motoryzacyjnego w ramach Paktu na rzecz Umiejętności.

  Propozycję tę popierają 43 inne organizacje europejskie, które zobowiązują się do:
  - Zapewnienie trwałej i systematycznej współpracy sektorowej w oparciu o wyraźne zaangażowanie wszystkich zaangażowanych stron.
  - Zapewnienie systematycznego uznawania umiejętności i wiedzy w całej UE
  - Zapewnienie ogólnounijnych, wzajemnie akceptowanych definicji umiejętności i ról zawodowych
  - Ciągły, systematyczny i pragmatyczny sposób gromadzenia potrzeb w zakresie umiejętności przemysłowych w ekosystemie motoryzacyjnym i minimalizowanie luk
  - Poprawy atrakcyjność ekosystemu motoryzacyjnego
  - Wsparcia przyspieszenia inwestycji w kapitał ludzki poprzez pilotażowe projekty regionalne

  Treść propozycji

 • Partnerstwo EACN przekazuje Komisji Europejskiej reprezentującymi Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP wizję Partnerstwa dot. przyszłosci sektora motoryzacyjnego i omawia możliwą przyszłą współpracę.


  W ramach spotkania, które odbyło się 6 lipca 2020, Partnerstwo przedstawiło wyniki prac grup roboczych, które w ostatnich miesiącach analizowały, jak wspierać branżę motoryzacyjną w przezwyciężeniu obecnego kryzysu i przekształceniu wyzwań w szansę. Wspólne wysiłki koncentrowały się na trzech głównych tematach:
  - Panorama przyszłości europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, prowadzona przez Pôle Véhicule du Futur
  - Punkt odniesienia i usługi klastra, na czele którego stoi North East Automotive Alliance
  - Skutki finansowe i kadrowe, kierowane przez Automotive Cluster Serbia.

  Dzięki tym prezentacjom Komisja Europejska mogła lepiej zrozumieć punkt widzenia Partnerstwa EACN dotyczący sytuacji w branży motoryzacyjnej i niektórych działań, które proponujemy przeprowadzić na poziomie klastrów.

  Z drugiej strony partnerstwo EACN, miało okazję otrzymać
  z pierwszej ręki informacje o strategii przemysłowej KE, jej głównych priorytetach, a także o wsparciu finansowym, które będzie dostępne na poziomie europejskim, zawartym w ogłoszonym już w maju Planie naprawczym KE. Konkretna pomoc skierowana do przemysłu motoryzacyjnego będzie zależała od własnej ambicji i zaanhażowania sektora, stąd tak ważne jest pozostawanie w kontakcie i współpraca z Komisją Europejską.

  Na zakończenie spotkania członkowie partnerstwa EACN wzięli udział w burzy mózgów, sugerując możliwe działania do wykonania w krótkim, średnim i długim okresie. Inicjatywy te będą stanowić mapę drogową współpracy EACN.