Oferta klastra

European Automotive Cluster Network

 

EACN network color

Sieć EACN w latach 2017-2020

Europejska Sieć Klastrów Motoryzacyjnych (EACN) została zainicjowana w 2016 r, przez przedstawicieli europejskich klastrów motoryzacyjnych. w celu wzmocnienia współpracy między klastrami motoryzacyjnymi i ich członkami, koncentrując się na modernizacji przemysłu. EACN miała na celu pomóc wzmocnić europejski przemysł motoryzacyjny i przyczynić się do uczynienia go bardziej ekologicznym, cyfrowym i odpornym.

Klaster SA&AM w ramach podejmowanych działań internacjonalizacji dołączył w roku 2017 do sieci EACN. W sieci klastrów zrzeszone były wtedy następujące klastry europejskie:

 • Automotive-bw (Niemcy)
 • Bayern Innovativ (Niemcy)
 • European Automotive Strategy Network
 • Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (Hiszpania)
 • Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (Hiszpania)
 • Automotive Cluster Bulgaria (Bułgaria)
 • Pôle Véhicle du Futur (Francja)
 • Automobile Cluster Serbia (Serbia)
 • Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (Polska)

W drugiej połowie 2019 roku do partnerstwa dołączyły inne klastry motoryzacyjnych zlokalizowane w Europie i poza nią:

 • ARIA Haut-de-France (Francja)
 • ARIA Normandie (Francja)
 • Europejski Klaster Rozwiązań Mobilności CARA (Francja)
 • Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana (Hiszpania)
 • Cluster of Automotive Industry of Samara Region (Rosja)
 • Mobinov: Cluster Automóvel Portugal (Portugalia)
 • Moravskoslezský automobilový klastr (Republika Czeska)
 • PGM - Polska Grupa Motoryzacyjna / Polish Automotive Group (Poland)
 • North East Automotive Alliance Limited (Wielka Brytania)
 • Wschodni Sojusz Motoryzacyjny / East Automotive Alliance (Polska)
 • Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny (Polska)
 • Izba Przemysłowa Eskişehir (Turcja)

 W ramach wspólnych działań Partnerstwa EACN:

 • 6 członków sieci EACN realizowało Projekt "EACN for joint modernisation investments" w ramach programu COSME, COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02 (European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments)

Więcej o Projekcie

 • EACN przyłączyło się do inicjatywy koordynowanej przez ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), której celem jest ustanowienie wspólnych europejskich ram pracy w sektorze motoryzacyjnym. Inicjatywa ta została opracowana jako odpowiedź europejskiego sektora motoryzacyjnego na inicjatywę Komisji Europejskiej "Pact for Skills" (pol. "Pakt na rzecz umiejętności").

  Komisja Europejska zaproponowała "Pakt na rzecz umiejętności" jako nowy model zaangażowania w zakresie umiejętności, który pomoże sprostać wyzwaniom związanym z COVID-19 i zrealizować cele ścieżki naprawczej, unijnej strategii przemysłowej oraz zielonych i cyfrowych przemian. Pakt na rzecz umiejętności ma na celu zmobilizowanie i zachęcenie wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia konkretnych działań w celu podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania ludzi, a także, w stosownych przypadkach, do współpracy w ramach partnerstw.

  W tym kontekście EACN popiera wspólną propozycję dostarczenia i wdrożenia sektorowych ram podnoszenia / przekwalifikowania dla łańcucha wartości w branży motoryzacyjnej, maksymalizujących konkurencyjność przemysłu, utrzymanie miejsc pracy i nowe możliwości zatrudnienia, torując drogę do dedykowanego partnerstwa dla ekosystemu motoryzacyjnego w ramach Paktu na rzecz Umiejętności.

  Propozycję tę popierają 43 inne organizacje europejskie, które zobowiązują się do:
  • zapewnienia trwałej i systematycznej współpracy sektorowej w oparciu o wyraźne zaangażowanie wszystkich zaangażowanych stron,
  • zapewnienia systematycznego uznawania umiejętności i wiedzy w całej UE,
  • Zapewnienia ogólnounijnych, wzajemnie akceptowanych definicji umiejętności i ról zawodowych,
  • ciągłego, systematycznego i pragmatycznego sposóbu gromadzenia potrzeb w zakresie umiejętności przemysłowych w ekosystemie motoryzacyjnym i minimalizowania braków,
  • Poprawy atrakcyjności ekosystemu motoryzacyjnego,
  • Wsparcia przyspieszenia inwestycji w kapitał ludzki poprzez pilotażowe projekty regionalne.

  Treść propozycji

 • Partnerstwo EACN przekazało Komisji Europejskiej reprezentującymi Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP wizję Partnerstwa dot. przyszłosci sektora motoryzacyjnego i omawia możliwą przyszłą współpracę.


  W ramach spotkania, które odbyło się 6 lipca 2020, Partnerstwo przedstawiło wyniki prac grup roboczych, które w ostatnich miesiącach analizowały, jak wspierać branżę motoryzacyjną w przezwyciężeniu obecnego kryzysu i przekształceniu wyzwań w szansę. Wspólne wysiłki koncentrowały się na trzech głównych tematach:
  - Panorama przyszłości europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, prowadzona przez Pôle Véhicule du Futur
  - Punkt odniesienia i usługi klastra, na czele którego stoi North East Automotive Alliance
  - Skutki finansowe i kadrowe, kierowane przez Automotive Cluster Serbia.

  Dzięki tym prezentacjom Komisja Europejska mogła lepiej zrozumieć punkt widzenia Partnerstwa EACN dotyczący sytuacji w branży motoryzacyjnej i niektórych działań, które proponujemy przeprowadzić na poziomie klastrów.

  Z drugiej strony partnerstwo EACN, miało okazję otrzymać
  z pierwszej ręki informacje o strategii przemysłowej KE, jej głównych priorytetach, a także o wsparciu finansowym, które będzie dostępne na poziomie europejskim, zawartym w ogłoszonym już w maju Planie naprawczym KE. Konkretna pomoc skierowana do przemysłu motoryzacyjnego będzie zależała od własnej ambicji i zaanhażowania sektora, stąd tak ważne jest pozostawanie w kontakcie i współpraca z Komisją Europejską.

  Na zakończenie spotkania członkowie partnerstwa EACN wzięli udział w burzy mózgów, sugerując możliwe działania do wykonania w krótkim, średnim i długim okresie. Inicjatywy te będą stanowić mapę drogową współpracy EACN.

   

Sieć EACN od 2021

Wraz z zakończeniem projektu "EACN for Joint Modernisation Investments" 17 europejskich klastrów motoryzacyjnych z 10 krajów europejskich zdecydowało się kontynuować i zintensyfikować współpracę. Utworzono nową organizację o przejrzystej strukturze zarządzania, składającą się ze Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu, Sekretarza Generalnego i pięciu operacyjnych grup roboczych.

Nową strukturę i regulamin sieci EACN przyjęły:

 • Aria Haut-de-France (Francja)
 • Autoklastr (Czechy)
 • Automotive Cluster Bulgaria (Bułgaria)
 • CARA European Cluster for Mobility Solutions (Francja)
 • Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya CIAC (Hiszpania)
 • East Automotive Alliance (Polska)
 • Eskisehir Chamber of Industry Automotive Cluster (Turcja)
 • Galician Automotive Cluster CEAGA (Hiszpania)
 • Mobinov (Portugalia)
 • NextMove (Francja)
 • North East Automotive Alliance (Anglia)
 • PGM Polish Automotive Group (Polska)
 • Pôle Véhicule du Futur (Francja)
 • Serbian Automotive Cluster (Serbia)
 • Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster (Polska)
 • Ukrainian Automotive Cluster (Ukraina)
 • Valencian Automotive Cluster AVIA (Hiszpania)

Pierwsze Walne Zgromadzenie EACN odbyło się 20 stycznia 2021 r. z udziałem wszystkich 17 klastrów, które wcześniej podpisały swoje zobowiązanie do tej sieci. Sieć będzie reprezentowana przez następujących wybranych członków Zarządu:

 • Bruno Grandjean, Deputy General Director, Pôle Véhicule du Futur (Francja) – Prezes
 • Alberto Cominges, Cluster Manager, Galician Automotive Cluster CEAGA (Hiszpania) – Wiceprezes
 • Paul Butler, CEO, NEAA North East Automotive Alliance (Anglia)
 • Łukasz Górecki, Cluster Manager, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (Polska)
 • Fernando Machado, Cluster Manager, Automobile Cluster of Portugal MOBINOV (Portugalia)
 • Josep Nadal, Cluster Manager, CIAC Automotive Industry Cluster of Catalonia (Hiszpania)

Notatka prasowa – 20 stycznia 2021

 

 

 

 

Fundusze EU