Oferta klastra

Efektywny Lider

2022 01 23 ELider

 

EFEKTYWNY LIDER

edycja 2

cykl szkoleniowy dla kadry kierowniczej

 

ZAŁOŻENIA CYKLU SZKOLENIOWEGO

Cykl szkoleniowy „Efektywny lider” to program nastawiony na rozwój kompetencji kierowniczych i skierowany do osób zajmujących stanowiska menedżerskie niższego oraz wyższego szczebla, w firmach zrzeszonych w Klastrze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Innowacyjność, umiejętność dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości, dobra organizacja i praca pod presją czasu, zdolność podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, to kompetencje potrzebne każdemu liderowi. Kluczowym elementem oddziaływania menedżera na pracownika są jednak jego własne zachowania.

Dzisiejsze firmy potrzebują mądrych autentycznych liderów i liderek, na różnych szczeblach zarządzania – również tych niższych. Osoba pełniąca funkcje kierownicze, by zbudować autorytet wśród pracowników musi być efektywna oraz powinna posiadać odpowiednie kompetencje, by stymulować zespół do osiągania wysokich wyników w pracy. Dodatkowo ważny jest rozwój takich kompetencji jak: komunikacja, asertywność i budowanie autorytetu.

W odpowiedzi na potrzeby członków, w 2020 roku odbyła się pierwsza edycja tego programu i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

W 2023 roku wracamy do tej inicjatywy i zapraszamy do udziału w drugiej edycji cyklu szkoleniowego „Efektywny lider”.

 

CEL PROJEKTU

 • Podniesienie poziomu kompetencji kadry zarządzającej Klastra SA&AM poprzez zdobycie wiedzy z efektywnego zakresu zarządzania zespołami
 • Prezentacja skutecznych narzędzi menedżerskich wspomagających motywację zespołów
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem ludźmi
 • Analiza case studies w odniesieniu do realiów biznesowych
 • Wsparcie eksperckie mające na celu usamodzielnienie kadry menedżerskiej w różnych sytuacjach zawodowych

 

ORGANIZACJA I WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Projekt obejmuje 6 modułów szkoleniowych, opartych na podstawowych kompetencjach kierowniczych takich jak komunikacja, motywowanie, budowanie zespołów, wywieranie wpływu, zarządzanie zmianą i rozwiązywanie konfliktów

 

Cykl obejmuje następujące tematy szkoleniowe:

 1. Przywództwo oparte na wartościach – wyzwania współczesnych liderów/ek
 2. Komunikacja menedżerska i kultura feedbacku
 3. Asertywność i budowanie autorytetu lidera/ki
 4. Zarządzanie sytuacyjne – dojrzałość pracownika i rozwój w organizacji
 5. Rola lidera w budowaniu zespołu – od dysfunkcji do efektywności
 6. Zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany

 

Czas realizacji projektu: 9.02.2023 r. do 1.06.2022 r.

9.02.23 r., 9.03.23 r., 30.03.23 r., 20.04.23, 11.05.23, 1.06.23

 • Dzień szkoleniowy 9.00-15.00
 • Miejsce: Gliwice
 • Wartość usługi:

- 3.900 złotych netto + 23% VAT za udział jednego uczestnika zgłoszonego do Projektu (członek Klastra SA&AM)

- 4.900 złotych netto + 23% VAT za udział jednego uczestnika zgłoszonego do Projektu (firma nie będąca członkiem Klastra SA&AM)

 • Projekt zakłada udział maksymalnie 3 uczestników z jednej firmy


PROGRAMY SZKOLEŃ:

 1. Przywództwo oparte na wartościach – wyzwania współczesnych liderów/ek
 • Strefy wpływu i kontroli decydujące o wyborze stylu kierowania, czyli co mogę i na co mam wpływ na swoim stanowisku?
 • Profil kompetencyjny współczesnego menedżera/ki. Obszary odpowiedzialności kierowniczej i wpływ na zaangażowanie zespołu
 • Expose jako komunikacyjne narzędzie lidera: zasady współpracy z pracownikami
 • Diagnoza własnego stylu przywództwa. Autentyczność, osobowość i potencjał lidera
 • Transparentny lider. Poczucie sprawstwa, władzy i wpływu. Koncentracja na rozwiązaniach
 • Profil kompetencji menedżerskich. Learning agility – najważniejsza kompetencja współczesnego lidera.

 

 1. Komunikacja menedżerska i kultura feedbacku
 • Rola komunikacji w pracy menedżera. Filary efektywnej komunikacji
 • Rozwijanie uważności, techniki aktywnego słuchania i sprawność mówienia
 • Bariery i blokady komunikacyjne oraz sposoby ich przezwyciężania
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej - siła komunikatu Ja
 • Analiza transakcyjna w zarządzaniu – w jaką rolę komunikacyjną wchodzę jako lider?
 • Narzędzia i modele udzielania efektywnej informacji zwrotnej – feedback i feedforward

 

 1. Asertywność i budowanie autorytetu lidera/ek
 • Siła asertywnego dialogu w relacjach zawodowych
 • Techniki asertywne w zarządzaniu i współpracy
 • Budowanie autorytetu asertywnego lidera w oparciu o partnerstwo
 • Zasady i techniki asertywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Asertywność́ menedżera w ochronie własnego czasu
 • Cztery filary rozwoju osobistego. Budowanie odporności psychicznej
 1. Zarządzanie sytuacyjne – dojrzałość pracownika i rozwój w organizacji
 • Elastyczność́ lidera/ki sytuacyjnego/ej – dopasowanie stylu zarządzania do potrzeb pracownika
 • Definiowanie etapu rozwoju pracownika i dobór stylu kierowania
 • Udzielanie wsparcia i dobieranie optymalnego poziomu kontroli do stopnia rozwoju pracownika w zespole (organizacji)
 • Narzędzia usamodzielniania pracownika – identyfikacja talentów
 • Podstawowe narzędzia wpływania na motywację pracowników
 1. Rola lidera w budowaniu zespołu – od dysfunkcji do efektywności
 • Przywództwo oparte na zaufaniu. Rola atmosfery w zespole
 • Model pięciu dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego – zadania lidera/ki
 • Barometr efektywnego zespołu
 • Diagnoza potencjału zespołowego. Identyfikacja ról grupowych
 • Tworzenie i organizacja zespołu nastawionego na osiąganie celów
 • Jak zarządzać́ w sytuacjach trudnych?
 • Strategie konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole

 

 1. Zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany
 • Przekazywanie i wprowadzanie zmiany w organizacji – rola lidera/ki
 • Postawy pracowników wobec zmian. Rola komunikacji w procesie zarządzania zmianą
 • Kanwa zmiany. Proces przeprowadzenia zespołu przez zmianę.
 • Siła perswazji. Budowanie argumentacji opartej na języku korzyści
 • Strategie postepowania w przypadku oporu przeciw zmianie
 • Narzędzia i metody wspomagające wdrażanie zmian w organizacji

 

METODY PRACY

 • Program cyklu szkoleniowego Efektywny lider to wyjątkowo praktyczny i użyteczny sposób podania wiedzy oparty na metodzie studiów przypadków (case studies), który obejmuje kompletny zakres kompetencji, które powinna opanować każda osoba zarządzająca ludźmi
 • Metoda warsztatowa learning by doing, czyli aktywnego uczestnictwa ściśle bazuje na doświadczeniach uczestników i grupowej wymianie doświadczeń pod kierunkiem trenera, który ułatwia dochodzenie do prawidłowych wniosków i prowadzi w całości proces szkoleniowy
 • Wykorzystujemy metody interaktywne (praca w małych grupach, dyskusja, burza mózgu, symulacja, case study, zadania problemowe), które umożliwiają uczestnikom osobisty i praktyczny udział w zajęciach, możliwość reagowania i wpływania na przebieg szkolenia.
 • W projekcie wykorzystujemy narzędzia diagnostyczne oraz testy, jako metodę wspomagającą proces szkoleniowy, która umożliwia samopoznanie uczestników
  oraz wpływa na rozwój ich kompetencji zawodowych
 • Wszystkie programy szkoleniowe zostały zaprojektowane z ukierunkowaniem na efektywne i bezpośrednie wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce zawodowej. Uczestnicy uczą się przede wszystkim przez doświadczenie, analizowanie i eksperymentowanie (symulacje sytuacji zawodowych)
 • Praca warsztatowa w zamkniętej grupie wzmocni integrację pomiędzy firmami w Klastrze SA&AM oraz pomoże wypracować wspólne dobre praktyki.

 

Prosimy o zgłoszenie osoby/osób do udziału na adres mailowy: msiwinska@silesia-automotive.pl

Zapraszamy!

 

 

 

EFEKTYWNY LIDER

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU I ZASADY UCZESTNICTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(wypełniony formularz należy odesłac na adres: hr@silesia-automotive.pl)

PROJEKT UMOWY

Fundusze EU